Klimaat

Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde klimaat- en weerscenario’s brengt de omgevingsscan van het Register Duurzame Leefomgeving de effecten van klimaatverandering voor ieder terrein in Nederland in kaart.

Risico's door klimaatverandering

Klimaatverandering heeft op verschillende manieren directe en indirecte effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. De weerextremen die met klimaatverandering gepaard gaan, zoals lange(re) periodes van droogte, meer warme dagen en vaker extreme regenval, hebben gevolgen voor de gezondheid en de biodiversiteit. Daarnaast vormt de stijging van de zeespiegel ook een potentiële bedreiging voor (grote delen van) Nederland.

Beperken klimaatverandering

Om deze en andere redenen is het noodzakelijk om maatregelen te nemen waarmee de klimaatverandering kan worden beperkt (mitigatie). Voor gebiedsontwikkeling betekent dit o.a. de uitstoot van broeikasgassen (CO2) bij aanleg en beheer van terreinen zoveel mogelijk te beperken en maatregelen te nemen waarmee deze broeikasgassen kunnen worden vastgelegd.

Aanpassen aan klimaatverandering

Aangezien klimaatverandering niet (meer) te stoppen is en de effecten op de leefomgeving groot (zullen) zijn, is het belangrijk om voorbereidingen te treffen in het kader van klimaatadaptatie. De omgevingsscan van het Register Duurzame Leefomgeving analyseert drie onderwerpen in het kader van klimaatadaptatie: hittestress, wateroverlast en droogte.

Hittestress

Hittestress (ook wel Urban Heat Island Effect) heeft gevolgen voor de gezondheid van de inwoners: het kan leiden tot lagere concentratie, lichamelijke klachten en hogere sterftekans. In een stedelijke omgeving is het vaak warmer dan in het buitengebied. Dit komt omdat veel materialen, zoals steen, asfalt en glas zonnewarmte opvangen en uitstralen. Ook is er binnen de bebouwde leefomgeving minder wind die voor afkoeling kan zorgen. Deze aspecten worden meegewogen in de beoordeling.

Wateroverlast

Een van de gevolgen van klimaatverandering is het vaker voorkomen van extreme neerslag. Bij de bepaling wat voor Nederland als ‘extreem’ wordt aangeduid wordt gekeken naar de hoeveelheid neerslag en naar de kans op herhaling binnen een bepaalde tijdseenheid. Voor de berekening van het risico op wateroverlast gaat het Register Duurzame Leefomgeving uit van neerslagextremen die gemiddeld eens in de honderd jaar voorkomen. Er worden scenario’s doorberekend wat neerslagextremen kunnen betekenen voor wegen, gebouwen en terreinen.
Voorbeeldmaatregel: Open bestrating

Door open bestrating toe te passen bij parkeervakken kan het water weg en voorkom je dat je terrein blank komt te staan.

Biodiversiteit

Een gezonde leefomgeving bevat een hoge variatie aan (inheemse) soorten en organismen. De omgevingsscan kijkt o.a. naar de condities die aanwezig zijn voor de kwaliteit van de biodiversiteit.

Klimaat

Aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde klimaat- en weerscenario’s brengt de omgevingsscan de effecten van klimaatverandering voor ieder terrein in Nederland in kaart.

Gezondheid

Groen in de leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van de inwoners. Lucht- en geluidsvervuiling juist niet. Op basis van de meest actuele gegevens worden deze en andere aspecten meegewogen bij de beoordeling.

REGISTREER UW TERREIN

Benieuwd naar de effecten van klimaatverandering op uw kavels of terrein? Registreer uw terrein in het Register Duurzame Leefomgeving en ontvang een rapport met de resultaten van de NL Omgevingsscan.